Leis de Newton

Mission 1: Newton in Space (Português)
Newton’s 3 Laws, with a bicycle - Joshua Manley
Primeira Lei do Movimento de Newton 1 - Khan Academy em Português (9º e 10º anos)
Segunda Lei do Movimento de Newton - Khan Academy em Português (9º e 10º anos)
Terceira Lei do Movimento de Newton - Khan Academy em Português (9º e 10º anos)